• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
ДЭЛГЭРХААН СУМАНД "СУМЫН ХӨГЖИЛ: ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ" ТӨСЛИЙН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.