• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Бага ангийн багш нар

Бага ангийн багш нар эцэг эхчүүдийн хандиваар анги танхимаа тохижуулж,сурагчдын сурч хөгжих орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

2022-04-10 14:16:34