• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Дуут хуримт 2-р багийн өдөрлөгт зориулан зохион байгуулагдсан "Гар бөмбөгийн тэмцээн"